Voorstel N-VA Beringen tot herinvoering mantelzorgpremie door meerderheid weggestemd

Op 24 mei 2017

Het voorstel van de N-VA fractie om de mantelzorgpremie opnieuw in te voeren in Beringen werd op de OCMW-raad van 23 mei 2017 door de meerderheid weggestemd.

De mantelzorgtoelage werd al aan het begin van de huidige legislatuur afgeschaft. Op dat moment liet de meerderheid uitschijnen dat deze afschaffing de minst pijnlijke besparing was in het kader van het herstelplan dat werd opgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

N-VA heeft deze beslissing nadien steeds betreurd.

De mantelzorgpremie wordt door de Vlaamse overheid als een waardevolle appreciatie voor de mantelzorger gezien en Beringen is één van de slechts 6 steden en gemeentes in Limburg die geen mantelzorgtoelage aanbieden. Daarom plaatste de N-VA-fractie de herinvoering van de premie dan ook op de agenda.

“De OCMW-raad, inclusief onze eigen fractie, heeft aan het begin van 2013 een fout gemaakt bij de afschaffing van de mantelzorgtoelage”, stelt raadslid Walter Willems, “Op dat moment werd ons door de meerderheid in de OCMW-raad meegedeeld dat de toelage dermate weinig gebruikt werd, dat een afschaffing in het kader van de besparingsdrang binnen het schepencollege weinig mensen zou treffen. Om besparingen op andere vlakken te vermijden hebben wij toen toegestemd.”

N-VA Beringen heeft deze beslissing steeds betreurd en wil dit in het licht van initiatieven vanuit de Vlaamse regering rechtzetten.

Gezien alle partijen op bovenlokaal niveau voorstander zijn van een goede ondersteuning van mantelzorg, hoopten wij op een constructieve beslissing vanwege de voltallige raad. Politieke overwegingen zouden niet mogen meespelen in deze beslissing. De mantelzorgtoelage vormt vaak een eerste contact tussen de thuiszorgdiensten van het OCMW en de zorgbehoevende waardoor deze sneller de nodige hulp kan aangeboden worden”, geeft fractieleider René Vosch aan.

Door de N-VA fractie werd aan de raad een principiële goedkeuring gevraagd voor een herinvoering van de mantelzorgpremie, met een herwerkte versie van het reglement dat in 2013 werd afgeschaft. De meerderheid stemde echter tegen. Budgettaire beperkingen werden ingeroepen.

“Jammer”, vindt raadslid Wesley Jeunen, “De budgettaire toestand van de stad is immers helemaal niet zo slecht als men liet uitschijnen. Een mantelzorgtoelage vraagt bovendien geen groot budget. De premie die voorheen bestond bedroeg € 25 per mantelzorger per maand. Voor de mantelzorgtoelage is op jaarbasis slechts een totaal budget van ongeveer € 100.000 nodig. Eens te meer blijken prestigeprojecten belangrijker voor deze meerderheid. Het zwembad kost ons € 1.800.000 per jaar en het investeringsbudget voor 2016 bedroeg bijna € 15.000.000. Een klein budget voor personen die, in vaak schrijnende omstandigheden, zorg bieden aan vrienden of familie zou dan ook geen onoverkomelijke uitgave zijn.

N-VA Beringen blijft de mantelzorgtoelage onder de aandacht brengen in de hoop de meerderheid alsnog te overtuigen om tot een herinvoering over te gaan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is